Select Page

Obvezni izbirni predmeti

Kaj so izbirni predmeti?

Učenci imajo v zadnjem triletju osnovne šole možnost izbire dveh ali treh predmetov po lastni presoji. S tem spodbujamo razvoj njihovih sposobnosti in jim dajemo možnost pridobivanja znanja s področij, ki jih najbolj zanimajo.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

 

Kaj učenec izbira?

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

  • v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
  • v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.
 

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

 

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec/ka 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen/a sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko.

Če se učenec/ka izpiše iz glasbene šole med šolskim letom, morajo starši o tem takoj pisno obvestiti razrednika, učenec pa začne obiskovati izbirne predmete. Izbiral/a bo lahko med tistimi predmeti, kjer je še prostor.

Vloga za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih.

 

Zamenjava obveznega izbirnega predmeta

Po končanem izbirnem postopku ima učenec možnost zamenjave predmeta do 24. 6. 2023 oz. najkasneje do 11. 9. 2023, če je v skupini, kamor želi, še prostor, se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca in prestop ne pomeni ukinitve skupine izbirnega predmeta.

 

Postopek izbora izbirnih predmetov

Učenci si lahko preberejo predstavitve obveznih izbirnih predmetov na spletni strani OŠ Franceta Bevka Tolmin ali na https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/.

Izbor izbirnih predmetov za učence bodočega 7., 8., in 9. razreda, bo potekal preko e-asistenta za starše.

 

Navodila za izbor izbirnih predmetov preko e-asistenta

Video navodil za izbor izbirnih predmetov preko e-asistenta 

 

IZBIRNI PREDMETI za 7. razred

2023/24

IZBIRNI PREDMETI za 8. razred

2023/24

IZBIRNI PREDMETI za 9. razred

2023/24

Francoščina 1

Italijanščina 2 Italijanščina 3

Italijanščina 1

Španščina 2 Španščina 3

Španščina 1

Likovno snovanje 2 Likovno snovanje 3

Likovno snovanje 1

Matematična delavnica 8 Obdelava gradiv: kovine
Matematična delavnica 7 Obdelava gradiv: umetne snovi

Računalniška omrežja

Obdelava gradiv: les Multimedija

Poskusi v kemiji

Urejanje besedil Šport za zdravje – atletika in športne igre

Retorika

Sodobna priprava hrane Verstva in etika

Izbrani šport – odbojka

Šport za sprostitev – športne igre z loparji Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Verstva in etika

Verstva in etika Življenje človeka na zemlji

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Poskusi v kemiji

Glasbeni projekt

Ansambelska igra Ansambelska igra

Ansambelska igra

 

 

Dostopnost (X)