Select Page

Nadarjeni učenci

KDO SO NADARJENI UČENCI?

Nadarjeni in/ali talentirani učenci so pokazali izjemne dosežke ali  potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju. Ob rednem šolskem programu potrebujejo še prilagojene programe in aktivnosti. Splošna intelektualna nadarjenost omogoča doseganje izjemnih dosežkov na več področjih hkrati. O talentiranosti govorimo, kadar učenec dosega izjemne dosežke na posameznih področjih (npr.: glasbenem, likovnem itd.).

ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV:

 • miselno-spoznavno področje – razvito divergentno in logično mišljenje, nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin in smisel za humor,
 • učno-storilnostno področje – široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče, hitro branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti, motorična spretnost in vzdržljivost,
 • motivacija – visoke težnje, želje in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, uživanje v dosežkih,
 • socialno-čustveno področje – nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za organizacijo, empatija.

Da učenec lahko izrazi svoje sposobnosti, je pomembno, da ima razvite tudi delovne navade, je vztrajen in deležen podpore staršev.

Delo z nadarjenimi učenci poteka na več ravneh, v času pouka v razredu, pri dodatnem pouku, pri interesnih dejavnostih, zunaj razreda v akademskih, socialnih, športnih in umetniških programih.

Posebej pri mlajših učencih je poudarek na vključevanju v razredne aktivnosti in v obogatitvene programe šole. Pri starejših učencih pa je poleg omenjenega dobro slediti in spodbujati njihove interese in postopno razvijati zahtevnost udejstvovanja (seminarske naloge, raziskovalne naloge, tekmovanja). Učenci lahko v svojo dejavnost vključujejo druge šole (glasbena šola, jezikovni tečaji, športni klubi).

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka po treh stopnjah:

 1. evidentiranje
 2. identifikacija
 3. seznanitev in mnenje staršev.

1. Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Predlagani kriteriji so:

 • Učni uspeh – učenec dosledno izkazuje odličen učni uspeh (v 1. triadi se upošteva opisna ocena).
 • Dosežki – izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni in drugih dejavnostih.
 • Učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom. Posebno pozornost pri presojanju mora posvetiti tistim učencem, ki kažejo znake nadarjenosti in nimajo odličnega uspeha, ki prihajajo iz socialno depriviligiranega okolja, drugačnega kulturnega okolja, ali imajo specifične učne ali vedenjske težave.
 • Tekmovanja – udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih.
 • Hobiji – trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate.
 • Mnenje šolske svetovalne službe – šolska svetovalna služba oblikuje svoje mnenje na osnovi obstoječe evidence o učencu, z vzgojiteljicami iz vrtca, razrednimi in drugimi učitelji, knjižničarjem in mentorji interesnih in drugih dejavnosti.

V skupino evidentiranih so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev. To je širša skupina učencev, ki bi lahko bili nadarjeni.

2. Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila:

Ocena učiteljev – učitelji podajo oceno o že evidentiranih učencih s pomočjo posebnega ocenjevalnega pripomočka – ocenjevalnih lestvic učiteljev, ki zajemajo:

Test sposobnosti – individualni ali skupinski testi (Ravenove progresivne matrice…).

Test ustvarjalnosti – Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja…

Teste sposobnosti in ustvarjalnosti izvede psiholog.

Kot nadarjeni učenci so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat.

3. Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih učencev. Svetovalna služba in razrednik seznanita starše, da je njihov otrok bil spoznan za nadarjenega ter pridobita tudi njihovo mnenje o otroku.

V prvi triadi se izvedeta samo prva in tretja stopnja odkrivanja nadarjenih učencev, v drugi triadi pa tudi druga stopnja in ponovna seznanitev staršev in pridobitev mnenja.

Za učence, ki so bili zaradi različnih vzrokov pri postopku odkrivanja izpuščeni oz. spregledani, se lahko zanje v celoti izpelje postopek v drugi ali tretji triadi.

 

Dostopnost (X)