Select Page

 

ŠOLSKI SKLAD

 

Dne 5. 2. 2010 je Svet zavoda Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (URL RS. št. 12/96, 23/96) sprejel sklep o ustanovitvi šolskega sklada.
Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavlja sedem članov in sicer štirje predstavniki šole in trije predstavniki staršev. Od 10. 3. 2021 je predsednica šolskega sklada Anja Klobučar, predstavnica šole. Šolski sklad ima svoja pravila in Pravilnik o subvencioniranju dejavnosti iz sredstev šolskega sklada.

Sklad deluje s pomočjo prispevkov staršev in donatorjev. Sredstva zbiramo tudi z zbiranjem odpadnega papirja, različnimi drugimi akcijami, s katerimi učence tudi vzgajamo ter z organizacijo dobrodelnih dogodkov.

Namen sklada

Zbrana sredstva namenimo za:

– pomoč učencem iz socialno šibkejšega okolja,
– pomoč učencem z večjimi zdravstvenimi težavami,
– sofinanciranje dejavnosti posameznega učenca, razreda ali oddelka, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (šole v naravi, izleti, tabori …),
– enkratna pomoč učencem pri nepredvidenih dogodkih (naravne in ostale nesreče),
– pomoč pri organizaciji nadstandardnega programa,
– pomoč pri nakupu nadstandardne opreme.

Kako do finančne pomoči iz šolskega sklada?

Sredstva iz šolskega sklada lahko pridobite na podlagi Vloge za dodelitev subvencije iz šolskega sklada. Obrazci za vloge se nahajajo na koncu te spletne strani ali pa jih prevzamete v pisarni pri šolski svetovalni službi. Izpolnjen obrazec z obrazložitvijo in dokazili oddate osebno v pisarno svetovalne službe. Prejete vloge obravnava in odobri upravni odbor šolskega sklada. Prosilec po pošti prejme sklep o upravičenosti in višini finančne pomoči.

O porabi denarja, zbranega v šolskem skladu, na podlagi Pravilnika o subvencioniranju dejavnosti iz sredstev šolskega sklada odloča upravni odbor sklada, ki skrbi, da so vsa sredstva porabljena skladno s sklepi in pravili. Enkrat letno obravnava poročilo šolskega sklada tudi svet zavoda ter svet staršev.

Lahko nas podprete tudi vi

Vsi, ki bi želeli podpreti projekte šolskega sklada z donacijo, lahko prostovoljni prispevek nakažete na namenski račun šolskega sklada.

Številka transakcijskega računa: SI56013286030683919
Sklic: 00-2991
namen: Donacija šolski sklad.

V primeru, da želite donacijo nakazati za določen namen navedite sklic:
00 299150 za PŠIUOPP za socialno ogrožene
00 299153 za PŠIUOPP za hipoterapijo, hidroterapijo, Tačke pomagačke
00 299160 za OŠ Tolmin za socialno ogrožene
00 299162 za OŠ Tolmin za nadstandardni program
00 299170 za PŠIUOPP za učila in učne pripomočke
00 299174 za talne didaktične igre
00 299163 za OŠ Tolmin Drobtinica
00 299175 za vrt čutil

Obrazci za vloge

Opomba: 

Dne 22. 3. 2022 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022. Z dopolnitvijo 25. člena ZDoh-2 in sicer z novo 4. točko se vzpostavlja oprostitev plačila dohodnine za izplačila učencem iz šolskega sklada, ki so ustanovljeni v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.

Izplačilo iz šolskega sklada na podlagi 25. člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2) ni obdavčeno z dohodnino, mora pa šola enkrat letno na FURS poročati o izplačilih, oproščenih dohodkov. Za ta namen morate starši posredovati davčno številko vašega otroka.

Hkrati z davčno številko morate (po zakonu o GDPR) podpisati tudi soglasje o posredovanju davčne številke vašega otroka. 

Za vsakega učenca, ki bo upravičen do subvencioniranja dejavnosti iz sredstev šolskega sklada, boste tako starši morali posredovati davčno številko otroka s soglasjem o posredovanju podatkov.

Poročanje ne bo potrebno, če se bodo sredstva iz šolskega sklada namenila in porabila za skupno dobro vseh.
 

Vloga za subvencioniranje delovnih zvezkov

Vloga za subvencioniranje šole v naravi

Opomba: v primeru specifičnih družinskih situacij ali ob enkratnih nepredvidenih dogodkih se za pomoč pri financiranju drugih dejavnosti z obrazložitvijo obrnite na šolsko svetovalno službo. Skušali bomo pomagati po najboljših močeh.

 

 

Dostopnost (X)