Select Page

Neobvezni izbirni predmeti

Kaj so neobvezni izbirni predmeti? 

To so predmeti, ki jih lahko učenec izbere, ter s tem obogati svoje znanje na izbranem področju.  

Učenec lahko izbere:
največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko,
eno uro tedensko,
– ali pa neobveznih predmetov ne izbere. 

 

Ocenjevanje in obiskovanje pouka neobveznih izbirnih predmetov 

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Za učenca, ki si je izbral neobvezni izbirni predmet, je obiskovanje obvezno do konca pouka v tekočem šolskem letu.

1. RAZRED:

Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika – angleščina kot neobvezni izbirni predmet. 

4., 5. in 6. RAZRED: 

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:  

PREDMET  ŠTEVILO UR 
italijanščina  2 uri 
umetnost  1 ura 
računalništvo  1 ura 
šport  1 ura 
tehnika  1 ura 

 

7., 8. in 9. RAZRED: 

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika – italijanščine kot neobvezni izbirni predmet. 

 

Normativ za oblikovanje skupine 

Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal za najmanj 12 učencev, v primeru da gre za edino učno skupino na šoli, pa za najmanj 8 učencev. 

V posamezni skupini neobveznega izbirnega predmeta je lahko največ 28 učencev. 

Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta prvega tujega jezika v 1. razredu se oblikuje za najmanj 8 učencev. 

 

Možnost menjave neobveznega izbirnega predmeta 

Po končanem izbirnem postopku ima učenec možnost zamenjave predmeta do 24. 6. 2023 oz. najkasneje do 11. 9. 2023, če je v skupini, kamor želi, še prostor, se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca in prestop ne pomeni ukinitve skupine neobveznega izbirnega predmeta.

 

Postopek izbora neobveznih izbirnih predmetov 

Učenci si lahko preberejo predstavitve izbirnih predmetov na spletni strani OŠ Franceta Bevka Tolmin ali na https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/. 

Izbor neobveznih izbirnih predmetov za učence, bo potekal preko e-asistenta za starše.

Navodila za izbor neobveznih izbirnih predmetov preko e-asistenta

Video navodil za izborneobveznih izbirnih predmetov preko e-asistenta 

Dostopnost (X)