ŠOLSKI SKLAD

Dne 5. 2. 2010 je Svet zavoda Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (URL RS. št. 12/96, 23/96) sprejel sklep o ustanovitvi šolskega sklada.

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavlja sedem članov in sicer štirje predstavniki šole in trije predstavniki staršev. Od 29. 9. 2016 je predsednica šolskega sklada Anka Kavčič Cimprič, predstavnica staršev. Šolski sklad ima svoja Pravila.

Sklad deluje s pomočjo prispevkov staršev in donatorjev. Sredstva zbiramo tudi z zbiranjem odpadnega papirja in različnimi drugimi akcijami, s katerimi učence tudi vzgajamo.

Sredstva iz šolskega sklada lahko pridobite na podlagi Vloge za dodelitev subvencije iz šolskega sklada.

Zbrana sredstva namenimo za:
– pomoč učencem iz socialno šibkejšega okolja,
– pomoč učencem z večjimi zdravstvenimi težavami,
– sofinanciranje dejavnosti posameznega učenca, razreda ali oddelka, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (šole v naravi, izleti, tabori,…),
– enkratna pomoč učencem pri nepredvidenih dogodkih (naravne in ostale nesreče),
– pomoč pri organizaciji nadstandardnega programa,
– pomoč pri nakupu nadstandardne opreme.

O porabi denarja, zbranega v šolskem skladu, na podlagi Pravilnika o subvencioniranju odloča upravni odbor sklada, ki skrbi, da so vsa sredstva porabljena skladno s sklepi in pravili. Enkrat letno obravnava poročilo šolskega sklada tudi svet zavoda ter svet staršev.

Vsi, ki bi želeli podpreti projekte šolskega sklada z donacijo, lahko prostovoljni prispevek nakažete na namenski račun šolskega sklada.

Številka transakcijskega računa: SI56013286030683919
Sklic: 00-2991,
namen: Donacija šolski sklad.

V primeru, da želite donacijo nakazati za določen namen navedite sklic:
00 299150 za PšIUOPP
00 299160 za Oš TOLMIN

Obrazec za subvencijo

Pravila šolskega sklada

PRAVILNIK O SUBVENCIONIRANJU DEJAVNOSTI IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA

SPREMEMBA PRAVILNIKA O SUBVENCIONIRANJU DEJAVNOSTI IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA

Za invalide