Tel: 05 380 12 00 os.tolmin@guest.arnes.si

PŠ za učence s posebnimi potrebami

Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami

Na osnovi občinskega Odloka o pripojitvi CIU Tolmin k OŠ Tolmin z dne 28.6.2005 je to postala naša podružnična šola s 1.9.2005 z nazivom Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami.

V podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami bo letos 37 učencev.

Dejavnost zavoda
1. Vzgojno-izobraževalna dejavnost:
– osnovna šola s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom (17 učencev)
– posebni program vzgoje in izobraževanja (19 učencev)
– podaljšano bivanje (29 učencev)
– mobilna specialna pedagoška služba (na matični šoli in podružnicah OŠ Tolmin, na OŠ Bovec, OŠ Kobarid, VVO Kobarid, OŠ Podbrdo, OŠ Kanal, VVO kanal, OŠ Deskle in VVO Tolmin).
2. Zdravstvena dejavnost:
– zdravstveno dejavnost izvajata fizioterapevtka Anita Lipušček in medicinska sestra Marjetka Rauch.

Dejavnost podaljšanega bivanja:
Za to dejavnost imamo na voljo:
– 2 učilnici,
– jedilnico,
– družabni prostor,
– igriče.

Zdravstvena dejavnost:
Zdravstveno dejavnost izvajata fizioterapevtka in medicinska sestra.

Mobilna specialna pedagoška služba:
Maja Kenda – OŠ Deskle, OŠ Kanal, OŠ Tolmin, VVO Tolmin Katja Torkar – OŠ Tolmin, OŠ Podbrdo, OŠ Bovec, VVO Tolmin

Oddelki

PP – NIS

1. oddelek: 3h/4h/5h
RAZREDNIČARKA: Svetlana J. Škvarča
LOČENO POUČEVANJE: Nuša Rutar

2. oddelek: 6h/7h
RAZREDNIČARKA: Tina Rejec
LOČENO POUČEVANJE: Nuša Rutar, Judita Špolad

3. oddelek: 8h/9h
RAZREDNIČARKA: Nuša Rutar
LOČENO POUČEVANJE: Zvonka Štolfa

POSEBNI PROGRAM

4. oddelek: II., IV. – VI. stopnja
RAZREDNIČARKA: Irena Vidmar
Učiteljica: Mojca Miklavič Ivančič

5. oddelek: I. – III. stopnja
RAZREDNIČARKA: Mateja I. Leban
Učiteljici: Anja Klobučar

6. oddelek: IV. – VI. stopnja
RAZREDNIČARKA: Nika Munih
Učiteljica: Judita Špolad

PODALJŠANO BIVANJE

7. oddelek: PP NIS
UČITELJICA: Zvonka Štolfa

8. oddelek: PPtz in PPt
UČITELJICI: Mojca Miklavič Ivančič, Anja Klobučar

Šola v naravi

Učenke in učenci prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom in učenke in učenci posebnega programa z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju se bodo v letošnjem šolskem letu udeležili poletne šole v naravi v hotelu Adria v Ankaranu od 23. do 27. maja 2016 z vaditelji plavanja Anjo Klobučar, Sašo Lebanom in Nušo Rutar. Gibanje v vodi po Halliwick metodi pa bo izvajala mentorica Tina Rejec. Vodja šole v naravi je Mateja Ivančič Leban.
Učenke in učenci posebnega programa s težko motnjo v telesnem in duševnem razvoju pa se bodo udeležili poletne šole v naravi v hotelu Bor na Debelem Rtiču od 23. do 27. maja 2016. Izvajali bodo gibanje v vodi po Halliwick metodi. Vodja dejavnosti je Irena Vidmar

Podaljšano bivanje

Šola organizira podaljšano bivanje za vse učence. Učenci so v podaljšanem bivanju od konca pouka do 15.40 ure. V tem času imajo učenci kosilo, ustvarjalne, športne in druge sprostitvene dejavnosti. Napišejo tudi domače naloge in opravijo druge šolske obveznosti.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja oddelka podaljšanega bivanja predčasno spusti otroka domov samo s pisnim potrdilom staršev.

Prireditve

V letošnjem šolskem letu bomo 23. decembra 2015 izvedli novoletno prireditev (koordinatorka Svetlana J. škvarča), 15. oktobra 2015 bomo organizirali dan odprtih vrat (koordinatorke Svetlana J. škvarča, Mateja Ivančič Leban in Judita Špolad), 14. junija 2016 pa bomo pripravili zaključno prireditev s piknikom (koordinatorka Nuša Rutar).

Šola bo za vse učence organizirala praznovanje ob koncu koledarskega in šolskega leta, obeležili bomo tudi vse državne praznike.

Udeležili se bomo svečanega sprejema prvošolčkov, nastopov pevskih zborov in šolskih prireditev. Sodelovali bomo tudi na krajevnih prireditvah, ki se bodo izvajale v občini Tolmin ali drugje.

Pogovorne ure učiteljev

Pogovorne ure bodo potekale za vse starše, učence in učenke ter učiteljice na isti dan ob isti uri v prostorih naše šole: 2. delovni ponedeljek v mesecu oz. po razporedu od 16. do 17. ure.
Na isti dan od 15.00 do 16.30 imajo pogovorne ure tudi osnovnošolski učitelji, zato se lahko hkrati pogovorite tudi z njimi.

Dopoldanske pogovorne ure bodo samo pri razredničarkah zadnji teden v mesecu po urniku. O urniku boste obveščeni na 1. roditeljskem sestanku.

Organizacija šolske prehrane

Zdrava prehrana učencev je pomembna za njihov celovit razvoj, zato se na naši šoli trudimo, da so pripravljeni obroki čimbolj uravnoteženi in okusni. Jedilnike bo sestavljala posebna skupina, v kateri bodo sodelovali poleg vodje šolske prehrane še pomočnica ravnatelja in predstavniki strokovnih delavcev iz vseh enot šole (iz naše podružnice varuhinja negovalka Adrijana Skok, med.sestra), k sodelovanju pa smo povabili tudi predstavnika staršev. Jedilniki bodo sestavljeni v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Praktikuma jedilnikov zdravega prehranjevanja.
Kontrolo živil v vseh procesih dela bomo izvajali po načelih HACCP sistema, ki nam zagotavlja pripravo varnih obrokov.

Za naše učenke in učence so organizirani naslednji obroki: zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica. Cena dopoldanske malice znaša 0,80 € na dan. Cena zajtrka in popoldanske malice znaša 0,62 €. Cena kosila za učence 1. razreda je 2.35 €, za učence od 2. do 5. razreda 2.50 €, za učence od 6. razreda do 9. razreda pa 3.00 €. Za učence posebnega programa ceno kosila določamo individualno.

Možna je tudi subvencija za kosilo. Vloge je potrebno oddati pristojnemu centru za socialno delo in ne več na šolo.
Odsotnost učencev sporočite varuhinji negovalki Adrijani Skok do 7.45 na GSM 031 563 337 (mobi PšIUOPP).

Zelo pomembno je, da obroke, ki jih vaš otrok ne bo koristil, pravočasno in pravilno odjavite, sicer ste dolžni poravnati polno ceno. šola o storitvah s starši podpiše pogodbo, v kateri je potek natanko razložen.

Aktivnosti in ukrepi za zagotavljanje varnosti učencev

Varstvo vozačev
Organizirali smo varstvo za učence, ki se vozijo in pridejo v šolo ob 6.30. Varstvo vozačev traja do začetka pouka.

Prometna varnost
Varna pot v šolo je označena s stopinjicami in rdečimi črtami (stop) pred križišči. Mlajši učenci se bodo pod vodstvom učiteljic praktično naučili varno prečkati glavno križišče. Na križiščih bomo v začetku šolskega leta postavili opozorilne table, namenjene učencem, staršem in voznikom.
Mlajše učence s kombija in na kombi ali z avtobusa in na avtobus pospremijo učiteljice.
Večina šolskih avtobusov in kombijev odpeljejo in pripeljejo učence pred šolo, za dovoz učencev z osebnimi avtomobili je urejeno obračališče, za učence na invalidskih vozičkih je dovoljen dostop do vhodnih vrat šole.
Prometna varnost učencev bo potekala še v okviru rednega pouka skozi celo šolsko leto, s projektom Policist Leon svetuje s sodelovanjem s Policijsko postajo Tolmin.

Zdravstveno varstvo

Redno sodelujemo s šolskim dispanzerjem v Zdravstvenem domu Tolmin.
Medicinska sestra Marjetka Rauch in varuhinje negovalke Matejka Berginc, Maša Rot in Adrijana Skok koordinirajo in vodijo zdravstveno in negovalno službo.
V šolskem letu 2013/2014 bo izveden naslednji program:
– sistematski zdravstveni pregledi za vse učence šole,
– redna kontrola čistoče zob in sodelovanje v akciji za čiste zobe,
– razna predavanja
.