PŠ za učence s posebnimi potrebami

Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami

Na osnovi občinskega Odloka o pripojitvi CIU Tolmin k OŠ Tolmin z dne 28.6.2005 je to postala naša podružnična šola s 1.9.2005 z nazivom Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami.

V podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami bo letos 33 učencev.

Dejavnost zavoda

1. Vzgojno-izobraževalna dejavnost:
– osnovna šola s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom (18 učencev)
– posebni program vzgoje in izobraževanja (15 učencev)
– podaljšano bivanje (28 učencev)
– mobilna specialno in socialno pedagoška služba (na podružnicah OŠ Tolmin, na OŠ Bovec, OŠ
Kobarid, OŠ Kanal, OŠ Deskle in VVO Tolmin).
2. Zdravstvena dejavnost:
-zdravstveno dejavnost izvajajo fizioterapevt Aleksandar Mladenović, delovna terapevtka Miranda Lesjak in medicinska sestra Marjetka Rauch.

Dejavnost podaljšanega bivanja:
Za to dejavnost imamo na voljo:
– 2 učilnici,
– jedilnico,
– družabni prostor,
– igriče.

Zdravstvena dejavnost:
Zdravstveno dejavnost izvajata fizioterapevtka in medicinska sestra.

Mobilna specialna pedagoška služba:
Maja Kenda – OŠ Deskle, OŠ Kanal, OŠ Tolmin, VVO Tolmin Katja Torkar – OŠ Tolmin, OŠ Podbrdo, OŠ Bovec, VVO Tolmin

Oddelki

PP – NIS

1. oddelek: 1h/3h
RAZREDNIČARKA: Zvonka Komar
2. STROK. DELAVKA: Mateja Ivančič Leban

2. oddelek: 4h/5h/6h
RAZREDNIČARKA: Svetlana Jovanović Škvarča

3. oddelek: 7h/8h/9h
RAZREDNIČARKA: Irena Vidmar

POSEBNI PROGRAM

4. oddelek: II.,III. in VI. stopnja
RAZREDNIČARKA: Tina Zgaga

5. oddelek: I.,III. in IV. stopnja
RAZREDNIČARKA: Nuša Rutar

6. oddelek: IV. in V. stopnja
RAZREDNIČARKA: Ana Medeved

PODALJŠANO BIVANJE

7. oddelek: PP NIS
UČITELJICE: Irena Vidmar, Svetlana J. Škvarča, Nika Kikelj, Ana Medved, Miranda Lesjak, Zvonka Komar

8.oddelek: PP VIZ
UČITELJICA: Mojca M. Ivančič

Šola v naravi

Učenke in učenci prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom in učenke in učenci
posebnega programa vzgoje in izobraževanja se bodo v letošnjem šolskem letu udeležili poletne
šole v naravi v hotelu Adria v Ankaranu od 4. do 8. maja 2020 z vaditelji plavanja Majo Kenda,
Sašo Lebanom in Nušo Rutar. Gibanje v vodi po halliwick metodi bodo izvajale mentorice. Vodja
šole v naravi je Mateja Ivančič Leban.
Poudarek poletne šole v naravi bo na plavanju in raziskovanju obmorske pokrajine, morja in
življenja v njem z doživljanjem prijetnih, zabavnih in poučnih trenutkov ob organiziranih
športnih, naravoslovnih, tehniških, delovnih in vzgojnih dejavnostih ter v glasbenih, likovnih in
tehniških delavnicah in zabavnih družabnih večerih.

Podaljšano bivanje

Šola organizira podaljšano bivanje za vse učence. Učenci so v podaljšanem bivanju od konca
pouka do 15.50 ure. V tem času imajo učenci kosilo, ustvarjalne, športne in druge sprostitvene
dejavnosti. Napišejo tudi domače naloge in opravijo druge šolske obveznosti.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja oddelka podaljšanega bivanja
predčasno spusti otroka domov samo s pisnim potrdilom staršev.

Prireditve

V letošnjem šolskem letu bomo 23. decembra 2019 izvedli novoletno prireditev (koordinatorka
Svetlana J. Škvarča), 11. junija 2020 pa bomo pripravili zaključno prireditev z valeto
(koordinatorka Irena Vidmar).

Na vseh šolskih proslavah ob državnih praznikih in drugih prireditvah bomo sodelovali z učenci
OŠ celo šolsko leto. Koordinatorka je Svetlana J. Škvarča.

Udeležili se bomo svečanega sprejema prvošolčkov, nastopov pevskih zborov in drugih šolskih
prireditev. Sodelovali bomo tudi na krajevnih prireditvah in dogodkih, ki se bodo izvajali v občini
Tolmin ali drugje.

Pogovorne ure učiteljev

Pogovorne ure bodo potekale za vse starše, učence in učenke ter učiteljice na isti dan ob isti uri
v prostorih naše šole: 2. delovni ponedeljek v mesecu oz. po razporedu od 16. do 17. ure.
Na isti dan od 15.00 do 16.30 imajo pogovorne ure tudi osnovnošolski učitelji, zato se lahko
hkrati pogovorite tudi z njimi.

Dopoldanske pogovorne ure bodo samo pri razredničarkah zadnji teden v mesecu po urniku. O
urniku boste obveščeni na 1. roditeljskem sestanku.

Organizacija šolske prehrane

Zdrava prehrana učencev je pomembna za njihov celovit razvoj, zato se na naši šoli trudimo, da
so pripravljeni obroki čim bolj uravnoteženi in okusni. Jedilnike bo sestavljala posebna skupina,
v kateri bodo sodelovali poleg vodje šolske prehrane še pomočnica ravnatelja in predstavniki
strokovnih delavcev iz vseh enot šole (iz naše podružnice Marjetka Rauch, med.sestra), k
sodelovanju pa smo povabili tudi predstavnika staršev. Jedilniki bodo sestavljeni v skladu s
Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Praktikuma
jedilnikov zdravega prehranjevanja.

Kontrolo živil v vseh procesih dela bomo izvajali po načelih HACCP sistema, ki nam zagotavlja
pripravo varnih obrokov.

Za naše učenke in učence so organizirani naslednji obroki: zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in
popoldanska malica. Cena dopoldanske malice znaša 0,80 € na dan. Cena zajtrka in popoldanske
malice znaša 0,62 €. Cena kosila za učence 1. razreda je 2.35 €, za učence od 2. do 5. razreda
2.50 €, za učence od 6. razreda do 9. razreda pa 3.00 €. Za učence posebnega programa ceno
kosila določamo individualno.

Možna je tudi subvencija za kosilo. Vloge je potrebno oddati pristojnemu centru za socialno delo
in ne več na šolo.
Odsotnost učencev sporočite delavki v varstvu vozačev do 7.45 na GSM 031 404 864 (mobi
PŠIUOPP).

Zelo pomembno je, da obroke, ki jih vaš otrok ne bo koristil, pravočasno in pravilno odjavite,
sicer ste dolžni poravnati polno ceno. Šola o storitvah s starši podpiše pogodbo, v kateri je potek
natanko razložen.

Aktivnosti in ukrepi za zagotavljanje varnosti učencev

Varstvo vozačev

Organizirali smo varstvo za učence, ki se vozijo in pridejo v šolo ob 6.45. Varstvo vozačev traja
do začetka pouka.

Prometna varnost

Varna pot v šolo je označena s stopinjicami in rdečimi črtami (stop) pred križišči. Mlajši učenci
se bodo pod vodstvom učiteljic praktično naučili varno prečkati glavno križišče. Na križiščih
bomo v začetku šolskega leta postavili opozorilne table, namenjene učencem, staršem in
voznikom.
Mlajše učence s kombija in na kombi ali z avtobusa in na avtobus pospremijo učiteljice.
Večina šolskih avtobusov in kombijev odpeljejo in pripeljejo učence pred šolo, za dovoz učencev
z osebnimi avtomobili je urejeno obračališče, za učence na invalidskih vozičkih bo urejena
posebna dovozna pot.
Prometna varnost učencev bo potekala še v okviru rednega pouka skozi celo šolsko leto, s
projektom Policist Leon svetuje s sodelovanjem s Policijsko postajo Tolmin.

Zdravstveno varstvo

Redno sodelujemo s šolskim dispanzerjem v Zdravstvenem domu Tolmin.
Medicinska sestra Marjetka Rauch in varuhinje negovalke koordinirajo in vodijo zdravstveno in
negovalno službo.
V šolskem letu 2019/2020 bo izveden naslednji program:
– sistematski zdravstveni pregledi za vse učence šole,
– redna kontrola čistoče zob in sodelovanje v akciji za čiste zobe,
– razna predavanja.