Zdrava prehrana

Zdrava prehrana učencev je pomembna za njihov celovit razvoj, zato se na naši šoli trudimo, da so pripravljeni obroki čimbolj uravnoteženi in okusni. Jedilnike bo sestavljala posebna skupina, v kateri bodo sodelovali poleg vodje šolske prehrane še pomočnica ravnatelja in predstavniki strokovnih delavcev iz vseh enot šole, k sodelovanju pa smo povabili tudi predstavnika staršev. Jedilniki bodo sestavljeni v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Praktikuma jedilnikov zdravega prehranjevanja. Kontrolo živil v vseh procesih dela bomo izvajali po načelih HACCP sistema, ki nam zagotavlja pripravo varnih obrokov. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno, zato za učence pripravljamo dopoldansko malico in kosilo, za učence, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja, pa še popoldansko malico.

Za šolsko prehrano je možno pridobiti subvencijo. Vloge je potrebno oddati na pristojni center za socialno delo in ne več na šolo.

Cena dopoldanske malice znaša 0,80 €, popoldanske pa 0,62 €. Cena kosila za učence 1. razreda je 2.35 €, za učence od 2. do 5. razreda 2.50 €, za učence od 6. do 9. razreda pa 3.00 €.

Zelo pomembno je, da obroke, ki jih vaš otrok ne bo koristil, pravočasno in pravilno odjavite, sicer ste dolžni poravnati polno ceno. Šola o storitvah s starši podpiše pogodbo, v kateri je potek natanko razložen. Več o tem boste zvedeli na 1. roditeljskem sestanku, objavljeno pa bo tudi na šolski spletni strani.

Za invalide