Predstavitev šole

ŠOLA SMO MI VSI: UČENCI IN UČITELJI, STARŠI IN USTANOVITELJI. BODIMO ODPRTI V SVET, IZKAZUJMO SE Z ZNANJEM, DELAVNOSTJO IN SPOŠTOVANJEM.

PREMAGAJMO NESPOSOBNOST IN NEZNANJE Z VOLJO DO ŽIVLJENJA.

Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin

Davčna številka:27755975

Naslov: Dijaška ulica 12b
Kraj: 5220 Tolmin
Telefon: 05 380 12 00
051 375 750
Matična številka: 5272653
TRR: 01328-6030683919
e-pošta: os.tolmin@guest.arnes.si

OSNOVNO ŠOLO FRANCETA BEVKA TOLMIN je ustanovila OBČINA TOLMIN z aktom št. 026 – 10/91 z dne 11.07.1991. Poleg centralne šole v Tolminu ima še Podružnično šolo ANTON MAJNIK v Volčah in Podružnično šolo Kamno.

S 1.9.2005 se naši šoli z aktom o priključitvi pridruži še Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin. S šolskim letom 2006/2007 smo podružnično šolo tudi fizično preselili na centralno šolo. Šola ima status podružnične šole, njeno uradno ime se glasi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami.

V letošnjem šolskem letu našo šolo obiskuje skupno 572 učencev, ki so razporejeni v 27 oddelkov. Od tega jih je 508 na centralni šoli, ki so razporejeni v 22 oddelkov, v Volčah 45, razporejeni so v tri oddelke; kombinacija 1. razreda in 2. razreda, 3. razred je samostojen, 4. in 5. razred pa sta zopet kombinirana. Na Kamnem je 19 učencev, ki so razporejeni v dva kombinirana oddelka. Na centralni šoli imamo 53 prvošolčkov, razporejeni so v dva oddelka. Na podružnični šoli Anton Majnik v Volčah je vpisanih v 1. razred devet učencev, na podružnični šoli Kamno pa štirje učenci. Podružnično šolo za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami obiskuje 31 učencev, ki so razdeljeni v šest oddelkov.

Ravnateljica: Petra Vitez Costantini tel. 05 / 3801 202
Pomočnik ravnatelja: Jana Ipavec tel. 05 / 3801 201
Judita Fon Špolad tel. 05 / 3801 200
Poslovna sekretarka: Manca Janež tel. 05 / 3801 200
Računovodstvo: Tjaša Costantini tel. 05 / 3801 203
Tanja Mugerli tel. 05 / 3801 203
Anka Benedetič tel. 05 / 3801 203


Organi šole:
Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Nada Bellomo, Anka Kavčič Cimprič, Janja Hadalin), pet predstavnikov šole (Dolores Bončina – predsednica, Dolores Fon-Bon, Bojana Pitamic Rojc, Nuša Rutar, Liljana Drole) in trije predstavniki staršev (Tjaša Poljak, Primož Barbič in Sara Tišma Kiš).
Svet staršev sestavljajo po en predstavnik iz vsakega oddelka, predsednik sveta staršev je Primož Barbič.

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Skupnost učencev: je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.

Za invalide