ODJAVA OBROKOV

Ker želimo prijavo oziroma odjavo šolskih obrokov čimbolj poenostaviti, smo uvedli nekaj novosti. Obroke lahko odjavite oziroma prijavite na več načinov:

  • preko elektronske tajnice, številka telefona je 05/38 01 204,
  • preko spletnega obrazca SPLETNI OBRAZEC ODJAVE/PRIJAVE OBROKOV
  • osebno v računovodstvo. Prosimo vas, da navedete naslednje podatke:
   – razred in oddelek otroka,
   – ime in priimek otroka,
   – obroki, ki jih odjavljate oziroma prijavljate,
   – obdobje, za katero odjavljate obroke.

Odjava je možna do 9. ure.
V zadovoljstvo nas vseh vas prosimo za natančno sporočanje.

Ravnateljica:
Petra Vitez Costantini

IZVLEČEK IZ PRAVILNIKA O ŠOLSKI PREHRANI

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

– do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
– od 1. februarja 2017 so do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.

Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.
Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/prehrana

ODJAVE IN PRIJAVE OBROKOV:

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih prireditvah, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola sama.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca morajo starši pravočasno odjaviti prehrano za čas odsotnosti učenca.

Starši lahko do 9:00 ure zjutraj odjavijo posamezne obroke. Z novim zakonom o šolski prehrani se ODJAVA OBROKOV, RAZEN V IZREDNIH OKOLIŠČINAH, UPOŠTEVA NASLEDNJI DAN. Odjave za nazaj niso mogoče.

Popoldanska malica je pravočasno odjavljena, če je odjavljena do 9. ure tekočega dne.

Odjava subvencioniranih obrokov:

Malica je pravočasno odjavljena, če se jo odjavi vsaj en dan prej do 9. ure, prvi dan se šteje kot nepravočasna odjava in je še vedno subvencionirana, naslednje dneve pa plačajo starši polno ceno, tudi subvencijo.

Kosilo je pravočasno odjavljeno, če se ga odjavi vsaj en dan prej do 9. ure. Ta dan se šteje kot nepravočasna odjava in je kosilo še vedno subvencionirano v višini, ki je navedeno v odločbi o otroškem dodatku, razliko pa plačajo starši. Za nepravočasno odjavljene obroke pa starši plačajo polno ceno, tudi subvencijo.

Učencu bo zopet pripadal obrok še isti dan, ko bodo to starši do 9. ure sporočili na šolo. Trajno odjavo obroka sporočijo starši pisno, na obrazcu, ki je priložen pravilniku.

Navodila:

– če starši odjavijo prehrano za točno določene dneve: (npr. 11. 3. 2016, 12.3.2016), potem jim je ni treba ponovno prijavljati, saj je šola odjavila obroke samo za te dneve.

– če starši odjavijo prehrano za več časa, do preklica, potem morajo otroka spet prijaviti na dan, ko pride ponovno v šolo.

– če so učenci prijavljeni na kosilo ali popoldansko malico samo določene dneve v tednu, jih starši v primeru odsotnosti odjavijo samo za tiste dneve. Za dneve, ko učenci niso prijavljeni na kosilo ali popoldansko malico, se jih ne odjavlja posebej.

– šolska prehrana se obračunava po veljavnem ceniku. Uporabniki so jo dolžni plačevati v zakonitih rokih. Če tega ne storijo, se učencu začasno onemogoči prejemanje kosila in popoldanske malice. Šola za dolžnike, ki niso plačali storitev niti po prejemu opominov, sproži postopek preko sodišča.

 

Za invalide