NPZ

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 – pomembnejši datumi

 

 DATUM AKTIVNOST 6.r 9.r
1. september 2020 Objava sklepa o izboru  predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda. +
4. maj 2021 NPZ iz slovenščine + +
6. maj 2021 NPZ iz matematike + +
10. maj 2021 NPZ iz angleščine, iz tretjega predmeta – angleščina  + +
1. – 3. junij 2021 Vpogled učencev in staršev v ovrednotene naloge. Učenci se skupaj s starši odločijo za poizvedbo (strokovna presoja o pravilnosti vrednotenja nalog). +
9. junij 2021 Seznanitev  učencev s spremembami dosežkov.  +
7. – 9. junij 2021 Vpogled učencev in staršev v ovrednotene naloge. Učenci se skupaj s starši odločijo za poizvedbo (strokovna presoja o pravilnosti vrednotenja nalog). +
15. junij 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ   +
15. junij 2020 Seznanitev  učencev s spremembami. +
24. junij 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ +

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V 6. IN 9. RAZREDU

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga učenci poznajo iz vsakdanjega šolskega dela. Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.

Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje NPZ-ja je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda.
Učenci 6. in 9. razreda, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, opravljajo NPZ prostovoljno.
Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v 6. in 9. razred osnovne šole v Sloveniji, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.
Učenci, ki opravljajo NPZ prostovoljno, se prijavijo s prijavnico, ki jo dobijo na šoli.

Preverjanje je samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 minut.

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje iz matematike, slovenščine in angleščine.
Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister za izobraževanje, znanost in šport 1. septembra izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda. V letošnjem šolskem letu bo na naši šoli tretji predmet tuji jezik – angleščina, na Podružnični šoli za vzgojo in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami pa naravoslovje.

Preverjanje se izvede praviloma v maju, naknadnega roka ni.

Učenci in starši bodo imeli dostop do ovrednotenih preizkusov, izpisa dosežka učenca in navodil za vrednotenje na spletni strani http://npz.ric.si in sicer s šifro učenca in številko EMŠO, ki jo bodo dobili prvi dan izvajanja NPZ-ja.

Če bo pri pregledu nalog karkoli nejasno, se bodo starši lahko pogovorili z učitelji posameznih predmetov. Učenci pa bodo z učitelji pregledali naloge in rešitve nalog pri vseh treh preverjenih predmetih v času pouka.

Če bodo po vpogledu v ovrednotene naloge in izpis dosežka ugotovili, da je prišlo do napake pri vrednotenju, bodo imeli možnost poizvedbe. Poizvedba je presoja, ali so bile naloge ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje. Poizvedbe bodo reševali pomočniki glavnih ocenjevalcev na republiškem nivoju.

Šola ob koncu volskega leta učencem razdeli obvestilo o dosežkih pri NPZ-ju, ki je priloga k spričevalu.

Več informaciji lahko dobite v publikaciji Informacija za učence in starše, ki je dostopna na spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si). ( zavihek Nacionalno preverjanje znanja , Informacija za učence in starše)

Za vse informacije se lahko obrnete na Renato Perinčič, namestnica ravnatelja pri izvedbi NPZ. 

Za invalide