Neobvezni izbirni predmeti

V skladu z Zakonom o osnovni šoli učencem v 1. razredu in učencem od 4. do 9. razreda šola ponuja neobvezne izbirne predmete kot del razširjenega programa šole.

V 1. razredu mora šola obvezno ponuditi prvi tuji jezik, od 4. do 9. razreda pa obvezno drugi tuji jezik. 0d  4. do 6. razreda šola lahko ponudi tudi umetnost, računalništvo, šport ter tehniko.
Vsem tujim jezikom sta namenjeni 2 uri tedensko, ostalim predmetom pa ena ura tedensko. Učenec lahko izbere največ 2 uri tedensko.
Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo.
Vključitev je prostovoljna, ko pa učenec predmet začne obiskovati, ga mora obiskovati celo šolsko leto. Na urniku bodo po rednem pouku.

Svojo izbiro bodo učenci napisali v anketi. Izvajali bomo predmete, kjer bo največ prijav. Učenec bo imel možnost spremeniti svojo izbiro in/ali število ur neobveznih izbirnih predmetov samo še do konca pouka t.j. do 24. 6. 2021, če sprememba ne bo vplivala na število skupin. Vključil se bo lahko v skupine, kjer je še prostor.

Renata Perinčič

V šolskem letu 2021/22 bomo izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:

RAZRED PREDMET
4. in 5. razred Volče tehnika
4. do 6. razred italijanščina
4. do 6. razred tehnika
4. do 6. razred računalništvo
4. do 6. razred šport
4. do 6. razred umetnost

 

PONUDBA ZA ŠOLSKO LETO 2021/22
1. razred: Prvi tuji jezik: Angleščina
4. do 6. razred: Drugi tuji jezik: Italijanščina
Računalništvo
Šport
Tehnika
Umetnost
7. do 9. razred: Drugi tuji jezik: Italijanščina

 

PRVI TUJI JEZIK –  ANGLEŠČINA

Zgodnje učenje tujega jezika pozitivno vpliva na otrokov spoznavni razvoj in temelji na razvojnih lastnostih otrok, kot so radovednost, želja po učenju, potreba po sporazumevanju, pripravljenost in sposobnost posnemanja, ter sposobnost izgovarjanja novih in neznanih glasov.

Cilj neobveznega izbirnega predmeta angleščina je približevanje tujega jezika učencem skozi igro. Preko različnih gibalnih, plesnih, pevskih dejavnosti bo otrok razvijal osnovne prvine tujega jezika. Razvijali bomo osnovne prvine sporazumevanja preko slušnih in govornih dejavnosti. Spoznavali bomo osnovno, pogosto rabljeno besedišče v obravnavanih temah (barve, družina, živali, igrače, hrana, šolski predmeti). Pri vseh dejavnostih pa bosta seveda glavno vodilo IGRA in UŽIVANJE V UČENJU TUJEGA JEZIKA.

Enisa Bizjak

 

DRUGI TUJI JEZIK – ITALIJANŠČINA

Pri drugem tujem jeziku je največji poudarek na sporazumevalnih zmožnostih ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti. Otroci se skozi učenje jezika učijo razumeti večkulturnost in večdrugačnost.

Pouk se izvaja v sproščenem in motivacijskem vzdušju. S pomočjo raznolikih didaktičnih aktivnosti, kot so igra, igra vlog in delo z avtentičnimi viri (italijanske pesmi, križanke, risanke, kuhinjski recepti, zemljevidi in načrti mest, besedila), ter z uporabo sodobnih medijev (internetne strani, blogi in spletne aplikacije) učenci na učinkovit način usvajajo italijanski jezik. Poslušanje, spraševanje, podajanje odgovorov ter dopolnjevanje so dejavnosti, ki jih učenci opravljajo z govorom,  petjem, gibanjem ali likovnim izražanjem.

Učne vsebine se navezujejo na štiri tematske sklope, ki izhajajo iz Skupnega evropskega jezikovnega okvira in so usklajene z učnim načrtom za italijanščino v osnovni šoli:

 • Jaz in moj svet
  (predstavitev sebe in drugih, opis doma, vsakodnevnih opravil, prostega časa in hobijev).
 • Moje ožje okolje
  (predstavitev kraja bivanja, šole in šolskih predmetov, izdelava urnika)
 • Moje širše okolje
  (raziskovanje okolice, izdelava razglednice, načrta potovanja, prospekta ali video posnetka)
 • Stiki med kulturami
  (spoznavanje kulinarike, posnetek video recepta, prepevanje italijanskih pesmi, ogled kratkih italijanskih filmov in risank)

 Miha Vehar

 

RAČUNALNIŠTVO

1. Leto: Na začetku izvajanja predmeta boš pridobil osnovna znanja računalniškega opismenjevanja ter varnosti na internetu. Za tem boš spoznal kaj je to algoritem in algoritmični način razmišljanja. Naučil se boš, kako sestavljati ukaze in začel sestavljati svoje prve programe. Delali bomo v programskem okolju Pišek in Scratch, kjer boš izdelal tudi enostavno igrico. Pripravljali se bomo tudi na tekmovanje Bober.

2. Leto: Pripravljali se bomo na računalniško tekmovanje Bober, razmišljali o reševanju problemov in izdelovali zanimive, bolj napredne programe v programskem okolju Scratch. Razumevati boš začeli nekatere računalniške koncepte, ter znal načrtovati svoje delo in razmišljati o svojih miselnih procesih.

3. Leto: V programskem okolju Scratch boš izdeloval napredne igre, animacije in zgodbe. Razumel boš že zelo napredne računalniške koncepte. Spoznal boš programsko okolje Kodu, s pomočjo katerega boš izdelal enostavne računalniške igre. Pripravljali se bomo tudi na tekmovanje Bober.

Pri vseh predmetih boš pridobili znanja, ki bodo koristna za skoraj vsa področja v času nadaljnjega šolanja in v življenju. Postal boš kreativen, natančen in logično razmišljajoč posameznik. Naučil se boš sodelovati, se skupaj učiti, preizkušati in izboljševati svoje programe. Pridruži se nam.

 Tjaša Gabršček

 

ŠPORT

Neobvezni izbirni predmet ŠPORT vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev ( teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.) in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. Tako dopolnjuje osnovni program predmeta šport, skupaj pa predstavljata obogateno celoto in pomembno spodbudo za oblikovanje učenčevega dejavnega življenjskega sloga.

Program vsako leto vključuje dejavnosti treh sklopov:

 1. Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne (aerobne) vzdržljivosti:
 • TEKI (lovljenja, štafetni teki in druge tekalne igre, krajši in daljši tek v naravi v pogovornem tempu, orientacijski teki in igre),
 • DEJAVNOSTI NA SNEGU (igre na tekaških smučeh, hoja in tek na tekaških smučeh, sankanje, krpljanje),
 1. Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti:
 • ŽOGARIJE ( elementarne igre z žogami ),
 • RAVNOTEŽNE SPRETNOSTI (hoja v različne smeri po ožjih površinah, različni enonožni in sonožni poskoki po ožji površini, vzdrževanje ravnotežja na ravnotežnih deskah, žogah, vozičkih),
 • ROLANJE (gibalne naloge v osnovnem položaju na rolerjih, rolanje naprej in nazaj, prestopanje naprej, načini varnega zaustavljanja, elementarne igre na rolerjih, spretnostni poligoni).
 1. Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik moči:
 • AKROBATIKA (premagovanje orodij kot ovir, različna lazenja in plazenja, akrobatske spretnosti, prevali naprej in nazaj iz različnih začetnih položajev v različne končne položaje, stoja na lopaticah z različnimi položaji rok in nog, akrobatske prvine kot so premet v stran, stoja na rokah, plezanje v stojo na rokah ob letveniku)
 • SKOKI (sonožni in enonožni poskoki v različne smeri, zajčji poskoki, žabji poskoki, skakalni poligoni, različni skoki z višine, različna preskakovanja in poskakovanja, naskoki na blazine in skrinjo v različne opore, skoki z male prožne ponjave),
 • PLEZANJA (plezanja po različnih plezalih v dvorani in na prostem, plezanje po nižji umetni plezalni steni v različne smeri z varovanjem)

 Aktiv ŠPO

 

TEHNIKA

Pri predmetu tehnika se bodo učenci spoznavali z materialoma papir in les. Večino časa bomo namenili praktičnemu delu in razvijanju motoričnih sposobnosti učencev.

Tako naj bi učenci ob praktičnem delu ( izdelavi različnih izdelkov iz lesa in papirja ) pridobivali ročne spretnosti,razvijali svojo kreativnost in spoznavali lastnosti materialov.

Izdelke,ki jih bodo izdelali, pa bi povezovali tudi z zgodovino in etnologijo naših krajev.

Poudarek predmeta pa bi bil predvsem na praktičnem delu in uporabnosti izdelanih izdelkov.

Igor Vrabl

 

UMETNOST

Predmet je projektno zasnovan. Tematike in vsebine za uresničitev ciljev predmeta so povezane na kompetence v sodobnem času (ustvarjalnost, inovativnost, kritično mišljenje, sodelovalno delo).

Učenci z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo sebe v odnosu do okolja in pri tem osebnostno rastejo.

LIKOVNA USTVARJALNOST

Učenci:

 • z ustvarjalno uporabo likovnih prvin oblikujejo nove skladne estetske celote,
 • se ustvarjalno izražajo z likovnimi materiali in orodji,
 • z likovnimi znaki svobodno in zavestno interpretirajo likovno nalogo,
 • na različne načine interpretirajo likovna dela umetnikov,
 • povežejo lastno likovno delo v sistem povezav predmeta umetnost.

Lucijan Lavrenčič

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI SE IZVAJAJO V ŠOL. LETU 2020/21

RAZRED

PREDMET

1. razred

angleščina

1. razred Volče

angleščina

4. in 5. razred Volče

računalništvo

4. do 6. razred

italijanščina

4. do 6. razred

tehnika

4. do 6. razred

računalništvo

4. do 6. razred

šport 

4. do 6. razred

umetnost

 

Za invalide