Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk iz izbirnih predmetov. Ti predmeti so del učenčevega rednega tedenskega pouka  in se ocenjujejo.

Ker je to tisti del programa, ki ga učenci lahko izberejo, je pomembno, da je odločitev čimbolj v skladu z njihovimi interesi in sposobnostmi. Pomembno je, da učenec  izbere tiste predmete, pri katerih bo uspešen.

Nekateri izbirni predmeti so triletni, učenec lahko pri teh predmetih po enem ali dveh letih izstopi ali pa se vključi kasneje. Pri tujem jeziku mora učenec za kasnejšo vključitev pokazati ustrezno predznanje. Nekateri predmeti so enoletni in so vezani na snov določenega razreda, ponujamo jih le v tem razredu. Nekateri predmeti pa so enoletni in jih učenec lahko izbere v kateremkoli razredu.

Vsak učenec bo v anketi izbral dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če bodo s tem soglašali starši. Vsem predmetom je namenjena ena ura tedensko, tujemu jeziku pa sta namenjeni dve uri tedensko.

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, bodo na predlog staršev v celoti ali le pri eni uri tedensko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih. Svojo željo bodo označili že v anketi, po vpisu v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto pa bodo oddali še pisno vlogo in potrdilo o vpisu. O oprostitvi bo odločal ravnatelj. Če se učenec izpiše iz glasbene šole med šolskim letom, morajo starši o tem takoj pisno obvestiti razrednika, učenec pa začne obiskovati izbirne predmete. Izbiral bo lahko med tistimi, kjer je še prostor.

Učenec bo imel možnost spremeniti svojo izbiro in/ali število ur izbirnih predmetov samo še do konca pouka t.j. do 24. 6. 2021, če sprememba ne bo vplivala  na število skupin. Vključil se bo lahko v skupine, kjer je še prostor.

O vseh vprašanjih v zvezi z izbirnimi predmeti se lahko pogovorite s posameznimi učitelji na govorilnih urah.

Renata Perinčič

V šolskem letu 2021/22 bomo izvajali naslednje izbirne predmete:

francoščina 3 (9.r.)
italijanščina 1 (7.r.)
italijanščina 2 (8.r.)
italijanščina 3 (9.r.)
izbrani šport – odbojka (9.r.)
likovno snovanje II (8.r.)
likovno snovanje III (9.r.)
matematična delavnica 9 (9.r.)
multimedia (8.r.)
obdelava gradiv – les (7.r.)
obdelava gradiv – umetne snovi (8.r.)
obdelava gradiv – kovine (9.r.)
računalniška omrežja (9.r.)
sodobna priprava hrane (7.r.)
Španščina 1
šport za sprostitev (7.r.)
šport za zdravje (8.r.)
urejanje besedil (7.r.)
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (7.-9.r.)
Verstva in etika 3 (9.r.)
življenje človeka na zemlji (8.r.)

 

ZA Š.L. 2021/22 PONUJAMO OBVEZNE IZBIRNE PREDMETE:

 

1. IZBIRNI PREDMETI V 7. RAZREDU
Triletni predmeti:
 • Francoščina 1 (Erika Šturm)
 • Italijanščina 1 (Miha Vehar)
 • Španščina 1 (Miha Vehar)
Triletni predmeti, lahko tudi krajši:
 • Računalništvo: Urejanje besedil (Tjaša Gabršček)
 • Verstva in etika: Verstva in etika 1
Enoletni predmeti, vezani na razred:
 • Likovno snovanje I (Lucijan Lavrenčič)
 • Matematična delavnica 7 (Dragica Močnik)
Enoletni predmeti, ki niso vezani na razred:
 • Obdelava gradiv: Les (Igor Vrabl)
 • Sodobna priprava hrane (aktiv BIO-KEM-GOS)
 • Šport za sprostitev – športne igre z loparji (aktiv ŠPO)
 • Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
2. IZBIRNI PREDMETI V 8. RAZREDU
Triletni predmeti:
 • Italijanščina 2 (Miha Vehar)
Triletni predmeti, lahko tudi krajši:
 • Računalništvo: Multimedija (Tjaša Gabršček)
 • Verstva in etika: Verstva in etika 2
Enoletni predmeti, vezani na razred:
 • Likovno snovanje II (Lucijan Lavrenčič)
 • Matematična delavnica 8 (Dragica Močnik)
 • Življenje človeka na Zemlji (Martina Uršič)
Enoletni predmeti, ki niso vezani na razred:
 • Obdelava gradiv: Umetne snovi (Igor Vrabl)
 • Šport za zdravje – atletika in športne igre (aktiv ŠPO)
 • Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
3. IZBIRNI PREDMETI V 9. RAZREDU
Triletni predmeti:
 • Francoščina 3 (Erika Šturm)
 • Italijanščina 3 (Miha Vehar)
Triletni predmeti, lahko tudi krajši:
 • Računalništvo: Računalniška omrežja (Tjaša Gabršček)
 • Verstva in etika: Verstva in etika 3
Enoletni predmeti, vezani na razred:
 • Likovno snovanje III (Lucijan Lavrenčič)
 • Matematična delavnica 9 (Dragica Močnik)
 • Retorika
Enoletni predmeti, ki niso vezani na razred:
 • Obdelava gradiv: Kovine (Igor Vrabl)
 • Izbrani šport – odbojka (aktiv ŠPO)
 • Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

POVEZAVA DO OPISOV IZBIRNIH PREDMETOV

 

 

V šolskem letu 2020/21 izvajamo naslednje obvezne izbirne predmete:

PREDMET
francoščina 2 (8.r.)
italijanščina 1 (7.r.)
italijanščina 2 (8.r.)
italijanščina 3 (9.r.)
izbrani šport-odbojka (9.r.)
likovno snovanje 1 (7.r.)
likovno snovanje 2 (8.r.)
likovno snovanje 3 (9.r.)
matematična delavnica 8 (8.r.)
multimedija (8.r.)
obdelava gradiv-kovine (9.r.)
obdelava gradiv-les (7.r.)
obdelava gradiv-umetne snovi (8.r.)
računalniška omrežja (9.r.)
retorika (9.r.)
sodobna priprava hrane (7.r.)
šport za sprostitev (7.r.)
šport za zdravje (8.r.)
urejanje besedil (7.r.)
varstvo pred  naravnimi in drugimi nesrečami (7.-9.r.)
življenje človeka na zemlji (8.r.)
Za invalide