Hišni red

Prihod v šolo in odhod iz šole

Učenci prihajajo v šolo 15 minut pred začetkom pouka, to je ob 7.45 uri, razen učencev vozačev in učencev, ki obiskujejo dodatni in dopolnilni pouk.

Učenci vozači in učenci, ki imajo zadolžitve (dodatni in dopolnilni pouk, razredne ure) čakajo v večnamenskem prostoru, lahko pa tudi obiščejo šolsko knjižnico. Učenci razredne stopnje čakajo v varstvu. Varstvo vozačev izvajajo vzgojiteljice v prostorih devetletke.

Učenci kolesarji naj puščajo primerno zaklenjena kolesa v kolesarnici. Za kolesa in druga prevozna sredstva šola ne odgovarja.

Učenci uporabljajo v učilnicah copate (ne športne copate) in se pred poukom obvezno preobujejo. Prav tako se preobujejo tudi med odmorom, če zapustijo šolsko stavbo. Šolske copate lahko učenci pustijo v posebnih vrečkah v garderobi. V garderobi naj učenci ne puščajo denarja in vrednejših predmetov. Šola za to ne odgovarja.

Po koncu pouka ali dejavnosti učenci čim prej zapustijo šolske prostore. Učenci vozači se zadržujejo v večnamenskem prostoru, v knjižnici ali pred šolo. Učenci vozači razredne stopnje se zadržujejo v prostorih devetletke, kjer je organizirano varstvo.

V šolsko stavbo ni dovoljen vstop osebam, ki tam nimajo delovnih obveznosti.

Pouk

Pouk je določen z urnikom, ki ga vsi poznamo in ga upoštevamo. K uram pouka prihajamo točno. Med poukom je v šoli tišina. V tem času ( ob prostih urah,) naj učenci ne zapuščajo šolske površine. Učenci se lahko zadržujejo v večnamenskem prostoru, v knjižnici ali pred šolo. V garderobah se učenci ne zadržujejo.

Učenci se kulturno obnašajo. Ko vstopijo v prostor in ko ga zapustijo, pozdravijo. Če učenci zamudijo pouk, se opravičijo in navedejo vzrok zamujanja.

Za red in čistočo v učilnicah so odgovorni učitelj in učenci, posebno dežurni učenci, ki imajo še naslednje naloge:
? na začetku vsake ure sporočijo, kateri učenci so odsotni;
? po končani uri uredijo učilnico;
? ob glavnem odmoru poskrbijo za malico.

Odmor

Ob koncu ure – po zvonjenju – naj učenci zapustijo učilnico kulturno in šele takrat, ko so jo uredili (pobrisali tablo, pospravili stole in klopi) oziroma, ko jim učitelj dovoli. Nato odidejo do učilnice, kjer imajo pouk naslednjo uro.

V učilnico vstopijo, ko jim učitelj to dovoli.

Ob glavnem odmoru dežurni učenci odidejo po malico ob 9.35 in jo prinesejo v učilnico, kjer imajo pouk. Tam jo tudi pojejo. Učilnico zapustijo ob 9.45, ko so vsi pojedli in pospravili za seboj, dežurni pa vrnili posodo v kuhinjo.

Med glavnim odmorom nadzirata učence dva dežurna učitelja, ki zagotavljata red in disciplino na hodnikih in v garderobah ter pomagata dežurnim učencem.

Med glavnim odmorom se učenci zadržujejo v večnamenskem prostoru, knjižnici ali pred šolo.

Red in disciplina

V šolski stavbi se obnašamo kulturno. Po hodnikih in drugih prostorih se ne lovimo in razgrajamo. Učenci, ki bodo namerno ali iz malomarnosti poškodovali šolski inventar, bodo nastalo škodo popravili sami.

V šolo in na dejavnostih, ki jih šola organizira, ne prinašamo in ne uživamo alkoholnih pijač, cigaret in drugih mamil.

Učenci in učitelji skrbimo za red in čistočo v šoli in okoli nje. Odpadke odlagamo v koše za smeti.

Za red in čistočo v garderobah so odgovorni učenci skupaj z razredniki. Pisanje, risanje in lepljenje plakatov po garderobnih stenah in vratih ni dovoljeno. Dragocenih predmetov in denarja naj učenci ne prinašajo v šolo. Šola za te predmete ne odgovarja.

Dežurstvo

Učenci 8. in 9. razreda opravljajo dežurstvo v garderobah in kuhinji. Učenec iz 8. r. je odgovoren za garderobo in pomaga pri razdeljevanju malice, dežura od 7.30 do 14. Učenec iz 9. razreda nosi obvestila. Dežura po potrebi od 10 do 10.45 ure. Dežurni učenci se pred začetkom dežuranja javijo v tajništvu, kjer dobijo navodila za delo. Domov lahko odidejo, ko jim to dovoli pomočnica ravnatelja, ki preveri opravljeno delo. Navodila za delo in časovni razpored dela je napisan v vratarnici. V vratarnici se zadržujejo samo dežurni učenci, ki odgovarjajo za red in čistočo v vratarnici. Dežuranje je obvezno za vse učence. Če dežurni učenec ne opravi dela kvalitetno, se mu dežuranje ponovi.

Hišni red smo oblikovali zato, da bi se v šoli dobro počutili.
K temu pa prispevamo mi vsi.

Poleg vestnega in odgovornega dela vam v letošnjem šolskem letu želimo tudi obilo zabave in prijetno počutje med nami!

Za invalide