Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda OŠ Franceta Bevka Tolmin

Dijaška 12b

5220 TOLMIN

telefon: +386 5 380 12 00

e-pošta: os.tolmin@guest.arnes.si

Matična št.: 5272653
Davčna št.: 27755975

Odgovorna uradna oseba Vladimir Mavri
Datum prve objave kataloga
Datum zadnje spremembe
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.os-tolmin.si/
Druge oblike kataloga Katalog je dostopen v tiskani verziji v tajništvu šole.

 

 1. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Osnovnošolsko izobraževanje
Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in delovno usposabljanje
Priprava hrane
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Matična šola Franceta Bevka Tolmin, Dijaška 12b, 5220 Tolmin, tel. 05 380 12 00

Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, Dijaška 12b, 5220 Tolmin, tel. 05 380 12 00

Podružnična šola Antona Majnika Volče, Volče 97, 5220 Tolmin, tel. 05 388 13 64

Podružnična šola Kamno, Kamno 22, 5222 Kobarid, tel. 05 388 56 261.

Organigram zavoda Organigram OŠ Franceta Bevka Tolmin
2.2 Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Odgovorna oseba: Vladimir Mavri, ravnatelj

Telefon: 05 380 12 02

E-mail: vladimir.mavri@guest.arnes.si

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
Notranji predpisi
 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šolske prehrane
 • Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti  
 • Pravila o hišnem redu na Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin
 • Vzgojni načrt OŠ Franceta Bevka Tolmin
Državni predpisi Zakoni in pravilniki:

Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov Trenutno ni predpisov
2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt OŠ Franceta Bevka Tolmin
 • Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta OŠ Franceta Bevka Tolmin(dostopno v tajništvu šole)
 • Poslovno poročilo OŠ Franceta Bevka Tolmin (dostopno v tajništvu šole)
2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ Vpis v 1. razred.

Imenovanje ravnatelja.

2.7 Seznam javnih evidenc s katerimi zavod upravlja
Seznam evidenc – jih ni.
2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda.

 

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Večino informacij je dostopna preko spleta.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

Stroški posredovanja informacij

 

 1. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)